Leonardo – 2005

 

Granum – kontakty

Adresa:

Granum o.s.
Koperníkova 22
767 01 Kroměříž

Telefon:
+420 605 066 522

E-mail:
pospisilovas@seznam.cz

Tauferova SOŠ veterinární

Zpráva o účasti žáků v projektu Leonardo da Vinci

NÁZEV PROJEKTU: Zahraniční odborná praxe studentů TSOŠ veterinární

Mezinárodní výměnná praxe žáků TSOŠ veterinární se uskutečnila ve dvou fázích:

První část

První část proběhla v polském hipoterapeutickém středisku v Zilelone Gore od 8. do 28. května 2006. Tamější zařízení se specializuje na léčbu postižených osob pomocí koní, má k tomu vytvořené výborné podmínky a dlouholetou praxi. Pracovníci centra mají zkušenosti s mezinárodními projekty „Youth“, v zařízení pracují v rámci mezinárodních projektů mladí lidé z Holandska a Francie. Problematika chovu koní a metoda hipoterapie je součástí vzdělávacího plánu TSOŠ veterinární, je jedním z odborných témat probíraných v praktické i teoretické výuce. Praxe v Polsku umožnila výborně prohloubit získané znalosti a dovednosti. Podle předem vypracovaného plánu žáci ve dvoučlenných skupinkách asistovali při hiporehabilitaci hendikepovaných klientů, prováděli terapii na jízdárně, v přírodním terénu, pomáhali při organizaci volného času postižených klientů. Zároveň se střídali v péči o koně, krmili, ošetřovali a připravovali je na lekce hipoterapie. Součástí pobytu byl i jezdecký výcvik žáků, denně absolvovali lekce jízdy na koni s rozlišením stupně počátečních dovedností. V rámci této části praxe žáci poznali špičkové zařízení pro hipoterapii, vyzkoušeli si roli asistentů v terapeutické činnosti, naučili se nové metody při asistenci hendikepovaným, které těmto mohou pomoci k reintegraci do společnosti. Díky praxi se studenti zlepšili v rutinních dovednostech týkajících se ošetřování koní a pod vedením zkušených trenérů zdokonalili své dovednosti v jízdě na koni a parkurovém skákání. Nabídnutá příležitost praxe ve špičkovém zařízení byla bezezbytku využita.

Druhá část

Druhý běh se uskutečnil v termínu od 16. září do 6. října 2006 v italském Catanzaru. Partnerskou organizací byla zdejší zemědělské škola, která nám zajistila pracoviště pro výkon praxí a pomáhala s organizací pobytu. Vedení, žáci a učitelé školy udělali vše pro optimální průběh projektu. Zdejší praxe byla zaměřena na zemědělskou produkci a zpracování potravinářských produktů, což výborně doplňuje teoretickou a praktickou výuku studijního zaměření hygiena a technologie potravin. Součástí učebního plánu obou škol je mimo jiné i pěstování rostlin, produkce potravin rostlinného a živočišného původu a zpracování a kontrola potravin. Žáci se podle předem dohodnutého plánu zapojili do praktické výuky společně s žáky hostitelské školy. Ve tří až šesti členných skupinách pracovali na zemědělských farmách a v potravinářských podnicích. Žáci tak měli možnost nejen prohloubit své znalosti, ale také poznat nové: zpracování oliv a vína, práci v chovu skotu, ovcí a koz a výrobu speciálních sýrů, výrobu typických masných výrobků a jejich konzervaci. Nejcennější je však poznání a pochopení souvislostí: tradiční rodinný charakter zemědělských farem, zaměření na biozemědělství, agroturistiku, přímý prodej produktů a orientaci farem na dotační politiku EU. Díky menší velikosti podniků a ochotě farmářů měli žáci vynikající možnost poznat celý chod rodinných farem, nejvíce je zajímaly otázky ekonomické, ekologické a problematika perspektivy zemědělského podnikání. Přínos, který tento projekt přines, předčil naše očekávání. Žáci byli schopni bez problémů komunikovat v cizím jazyce v odborné terminologii, dokázali získávat nové informace, vyhodnocovat je a nacházet nové souvislosti. Velmi cenný byl přímý kontakt s vrstevníky z italské školy a hostitelských podniků, jednalo se o „spolupráci“ v pravém slova smyslu.

Projekt s partnerskou školou v Catanzaru byl reciproční, pobyt italských žáků v Kroměříži proběhl ve dnech 22.5. – 11.6. 2006.

Účast na praxi v zahraničí byla integrální součástí výuky, účastníci obdrželi osvědčení EUROPASS a osvědčení přijímací organizace.